slogan
02513 837 522
 
Time 16.06.2016 03:17 | View 6,152

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT".

Số tư liệu:  58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:  12-12-2011
Tệp đính kèm:  58/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại

 học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Bài liên quan

TT 26/2020/TT-BGDĐT Thông Tư sửa đổi bổ sung QC đánh giá học sinh THCS & THPT của TT58/2011/TT-BGDĐT
Công văn số 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/02/2019 "V/v Hướng dẫn TS vào lớp 10 THPT Năm học 2019-2020"
TT 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
TT 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học
QĐ 25/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
TT 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
CV 5555/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
CV 3535/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"
CV 3162/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016
TTLT 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
TTLT 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
TTLT 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
TT 19/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp
CV 4723/BGDĐT-CTHSSV "Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016"
CV 4669/BGDĐT-GDTrH "Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới"
TT 33/2005/TT-BGDĐT Hướng dẫn tạm thời chế độ PCCV lãnh đạo trong GDCL
CV 68/BGDĐT-GDTrH Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách
CV 7291/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
CV 7608/BGDĐT-GDTrH Khung PP chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010
12

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16
Hôm nay 231
Hôm qua 425
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 3,228,425