slogan
02513 837 522
 
Time 09.10.2020 05:33 | View 1,811

       Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Số tư liệu:   26/2020/TT-BGDĐT 
Ngày ban hành:   26-08-2020
Tệp đính kèm:   26/2020/TT-BGDĐT