Giới thiệu Công đoàn trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai
Cập nhật: 13.03.2015 03:31

*  Công đoàn trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai gồm 24 công đoàn viên, chia làm 3 tổ công đoàn.

*  Chủ tịch công đoàn:  Nguyễn Khoa Sen.

*  Tổ công đoàn Văn phòng:

          - Gồm 6 công đoàn viên.

          - Tổ trưởng công đoàn: Vũ Thị Thanh Nga.

*  Tổ công đoàn Tự nhiên:

          - Gồm 10 công đoàn viên.

          - Tổ trưởng công đoàn: Cao Thị Ánh.

*  Tổ công đoàn Xã hội:

          - Gồm 8 công đoàn viên.

          - Tổ trưởng công đoàn: Hà Thị Hạnh.