slogan
0613 837 522
 
Time 21.10.2018 02:03 | View 999

   

   A/  LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HK1 NĂM HỌC 2018-2019: (tổng hợp)   

           


   


   B/  LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 10: (từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018)   

             


          

                       +  Huỳnh Thị Kim Trúc  -  Giám thị
                       +  Phạm Thị Khánh Linh  -  Giám thị
                       +  Đậu Thị Thanh Huyền  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Kim Hoa  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Cao Thái  -  Giám thị
                       +  Trần Ngô Quỳnh Ngân  -  Giám thị
                       +  Trần Hà Diễm My  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Ngọc Trang Anh  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Ngọc Ngà; Ngô Thị Hồng Loan, Lê Văn Hoạt  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Lê Văn Hoạt  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Ngọc Châm  -  Giám thị
                       +  Hồ Thị Trang  -  Giám thị
                       +  Đỗ Văn Tiến  -  Giám thị
                       +  Đậu Thị Thanh Huyền  -  Giám thị
                       +  Vũ Hoàng Yến  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Mỹ Linh  -  Giám thị
                       +  Cao Thị Nhật Lệ  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Hoàng Nhật  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Quang Khánh  -  Giám thị
                       +  Đặng Xuân Đức  -  Giám thị
                       +  Phan Thu Hằng; Ngô Thị Hồng Loan, Lê Văn Hoạt  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Dương Thùy Trang  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Đức Việt  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Hồng Nhật  -  Giám thị
                       +  Cao Thị Vân  -  Giám thị
                       +   Nguyễn Bích Trâm  -  Giám thị
                       +  Lê Ngọc Quế Trân  -  Giám thị
                       +  Hồ Thị Trang  -  Giám thị
                       +  Cao Thị Nhật Lệ  -  Giám thị
                       +  Lý Ấu Xuân  -  Giám thị
                       +  Trương Thị Thu Hiền  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Mỹ Lệ  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Hạnh; Ngô Thị Hồng Loan, Nguyễn Anh Tư  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Nguyễn Ngọc Thảo  -  Giám thị
                       +  Huỳnh Lâm Thu Thảo  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Cao Thái  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Ngọc Châm  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Quốc Giáp  -  Giám thị
                       +  Đậu Thị Thanh Huyền  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Hoàng Nhật  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Việt Cường  -  Giám thị
                       +  Đặng Xuân Đức  -  Giám thị
                       +  Trần Ngô Quỳnh Ngân  -  Giám thị
                       +  Trương Việt Hà  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Hạnh; Ngô Thị Hồng Loan, Nguyễn Anh Tư  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Trần Ngô Quỳnh Ngân  -  Giám thị
                       +  Dương Thùy Trang  -  Giám thị
                       +  Lê Thị Kim Tuyến  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Hồng Nhật  -  Giám thị
                       +  Đỗ Văn Tiến  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Đức Việt  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Ngọc Hà  -  Giám thị
                       +  Cao Thị Nhật Lệ  -  Giám thị
                       +  Lý Ấu Xuân  -  Giám thị
                       +  Lê Ngọc Quế Trân  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Văn Bê  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Văn Sự; Ngô Thị Hồng Loan, Nguyễn Anh Tư  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Đậu Thị Thanh Huyền  -  Giám thị
                       +  Vũ Hoàng Yến  -  Giám thị
                       +  Đặng Bảo Ngọc  -  Giám thị
                       +  Huỳnh Lâm Thu Thảo  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Cao Thái  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Ngọc Châm  -  Giám thị
                       +  Trần Thị Minh Tình  -  Giám thị
                       +  Vũ Thị Minh Thúy  -  Giám thị
                       +  Phùng Ngọc Trơn; Ngô Thị Hồng Loan, Nguyễn Anh Tư  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

         

                       +  Đặng Xuân Đức  -  Giám thị
                       +  Trần Thị Tuyết Mai  -  Giám thị
                       +  Trần Thị Minh Tình  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Thanh Tú  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Phú  -  Giám thị
                       +  Võ Thị Ngọc Hiền  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Mỹ Linh  -  Giám thị
                       +  Chu Bùi Tú Uyên  -  Giám thị
                       +  Phan Thị Mai Anh  -  Giám thị
                       +  Tăng Thị Thúy An  -  Giám thị
                       +  Trần Hà Diễm My  -  Giám thị
                       +  Lê Thị Ánh; Ngô Thị Hồng Loan, Nguyễn Anh Tư  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Hoàng Thị Chường  -  Giám thị
                       +  Phan Thị Hiền  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Kim Hoa  -  Giám thị
                       +  Hoàng Thị Giang  -  Giám thị
                       +  Đoàn Thị Kim  -  Giám thị
                       +  Võ Thị Thu Huyền  -  Giám thị
                       +  Vũ Thị Phương Trinh  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Cẩm Hà  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Thu Hà  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Ngọc Trang Anh  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Thanh Quyên  -  Giám thị
                       +  Lê Thị Ánh; Ngô Thị Hồng Loan, Nguyễn Anh Tư  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Hoàng Thị Chường  -  Giám thị
                       +  Phan Thị Hiền  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Kim Hoa  -  Giám thị
                       +  Hoàng Thị Giang  -  Giám thị
                       +  Đoàn Thị Kim  -  Giám thị
                       +  Võ Thị Thu Huyền  -  Giám thị
                       +  Vũ Thị Phương Trinh  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Cẩm Hà  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Thu Hà  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Ngọc Trang Anh  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Thanh Quyên  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Trường An; Ngô Thị Hồng Loan, Lê Văn Hoạt  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài

          

                       +  Đặng Xuân Đức  -  Giám thị
                       +  Trần Thị Tuyết Mai  -  Giám thị
                       +  Trần Thị Minh Tình  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Thanh Tú  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Phú  -  Giám thị
                       +  Võ Thị Ngọc Hiền  -  Giám thị
                       +  Hà Thị Mỹ Linh  -  Giám thị
                       +  Chu Bùi Tú Uyên  -  Giám thị
                       +  Phan Thị Mai Anh  -  Giám thị
                       +  Tăng Thị Thúy An  -  Giám thị
                       +  Trần Hà Diễm My  -  Giám thị
                       +  Nguyễn Thị Trường An; Ngô Thị Hồng Loan, Lê Văn Hoạt  -  GT.HĐ; GT3
                       +  Nguyễn Xuân Hoài Phước  -  trực trống
                       +  Nguyễn Đặng Hoàng Phương, Lê Thị Thúy Sương, Đinh Bích Hiệp  -  Thu bài


  

O•O × O•× O•× O•× O•O

   

Bài liên quan

THÔNG BÁO - Kế hoạch tham dự lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần thứ VII 2018
Thời Khóa Biểu Nghề PT lớp 11 - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (áp dụng từ 17-10-2018)
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ 1, Năm học 2018-2019 (số 6, áp dụng từ 15-10-2018)
THÔNG BÁO - Về việc học 2 buổi và bán trú năm học 2018-2019
Lịch hoc môn GDQP-AN khối 12 đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Danh sách học sinh các lớp đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Thời gian hoạt động đầu năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Tập trung HS, nhận thẻ dự thi & Phân công nhiệm vụ coi thi Nghề PT ngày 16/8/2018
Kết quả kiểm tra KSCL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian Kiểm tra KS CL đầu năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian tập trung học sinh năm học 2018-2019 (khối 6 & khối 10)
THÔNG BÁO - Thời gian thay đổi NV ĐKXT ĐH-CĐ
Danh sách học sinh lớp 9 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO - Nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời & GCN kết quả thi THPT 2018
TUYỂN SINH LỚP 6 - Danh sách trúng tuyển
TUYỂN SINH LỚP 10 - Thông báo điểm chuẩn & Danh sách trúng tuyển
Tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 năm học 2018-2019
Danh sách GV coi thi, thanh tra thi TN THPT QG 2018 & tập huấn thanh tra
Lịch thi thử TN lớp 12 năm học 2017-2018 & Phân công Giám thị
Thời Khóa Biểu ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (Số 1)

Hình ảnh tiêu biểu

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 60
Hôm nay 660
Hôm qua 1703
Cao nhất (03.11.2017) 70909
Tổng cộng 1,290,245